בחר סוג תעודה:
בחר תחום לימודים:
בחר מסלול לימודים:
השאר/י פרטים ויועץ לימודים אישי יצור איתך קשר תוך דקות בטלפון! או התקשר/י לטלפון
072-2727300. השירות הינו חינם!
 
הריני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מאתר זום

אנציקלופדיית המקצועות

חשבונאות - ראיית חשבון סילבוס תואר ראשון חלק 1

 
לייעוץ לימודים לחץ/י כאן או התקשר: 072-2727300
 
 

חשבונאות - לימודי ראיית חשבון - סילבוס תואר ראשון חלק 1

לימודי יסודות ה-חשבונאות
ה-חשבונאות כמערכת המספקת מידע למקבלי החלטות, המוסכמות והעקרונות החשבונאיים, מבנה הדוחות הכספיים כגון: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי ודוח תזרים מזומנים, הגישות ה-כלכליות וה-חשבונאיות למדידת הכנסה, שיטות הערכת נכסים והתחייבויות, ניתוח דוחות כספיים, יחוס מסים ושותפויות.

קרא עוד

 
 

חשבונאות - לימודי ראיית חשבון - סילבוס תואר ראשון חלק 1

לימודי יסודות ה-חשבונאות
ה-חשבונאות כמערכת המספקת מידע למקבלי החלטות, המוסכמות והעקרונות החשבונאיים, מבנה הדוחות הכספיים כגון: מאזן, דוח רווח והפסד, דוח על השינויים בהון העצמי ודוח תזרים מזומנים, הגישות ה-כלכליות וה-חשבונאיות למדידת הכנסה, שיטות הערכת נכסים והתחייבויות, ניתוח דוחות כספיים, יחוס מסים ושותפויות.

בעיות מדידה ב-חשבונאות
בעיות מדידה מרכזיות ב-חשבונאות בתחום ההכרה בהכנסה. בין הנושאים: עבודות קבלניות לזמן ארוך, הקמת בנינים למכירה, היוון עלויות מימון, חכירות, ניירות ערך סחירים. כללי ה-חשבונאות המקובלים בישראל, תקנים בינלאומיים ב-חשבונאות ותקנים אמריקניים ב-חשבונאות פיננסית.

דוחות כספיים מאוחדים
יישום שיטת השווי המאזני, איחוד דוחות כספיים (מאזן, דוח רווח והפסד ודוח תזרים המזומנים) ובמיזוגים. בעיות מדידה ודיווח של קבוצת עסקים. יישום שיטת השווי המאזני בהשקעות בין חברתיות, עריכת דוחות כספיים מאוחדים, מדידה ודווח בעסקאות משותפות והטיפול ה-חשבונאי במיזוגים.

בעיות מתקדמות ב-חשבונאות א'
דוח על השינויים בהון העצמי, דוחות ביניים, מלכ"רים, רשויות מקומיות ותרגום דוחות כספיים. בעיות מדידה ודיווח מתקדמות. בעיות הנוצרות בעריכת דוחות כספיים לתקופות ביניים, הדוח הכספי של מלכ"רים ותרגום דוחות כספיים במטבע חוץ.

בעיות מתקדמות ב-חשבונאות ב'
ניירות ערך להמרה (אג"ח, אופציות), רווח למניה, מגזרים ואזורים גיאוגרפיים, ביאור המסים, חישוב המס התיאורטי.

לימודי חשבונאות פיננסית א'
בעיות הקשורות בבחירת חלופות חשבונאיות, מדידה ודיווח חשבונאים. חשיבות המידע הפיננסי בקבלת החלטות ב-שוקי הון. ניתוח בעיות באמצעות סקירת שיטות מחקר, קשר שבין מידע פיננסי והנעשה ב-שוק ההון, בעיות מורכבות ב-חשבונאות, ניתוח הקשר שבין נתונים חשבונאיים למחירי מניות ב-שוק ההון,   הקשר בין צורות מדידה חשבונאיות שונות להחלטות עסקיות,   התפתחויות חדשות בדיווח כספי ובתקינה חשבונאית בישראל ובעולם.

לימודי חשבונאות פיננסית ב'
העמקת הידע בנושאים חשבונאיים מורכבים הכרת ההתפתחויות השוטפות בתחום ה-חשבונאות בארץ ובעולם. הכנה לבחינות מועצת רו"ח ב-חשבונאות פיננסית. בנושאים הבאים: איחוד דוחות כספיים, שיטת השווי המאזני, מיזוגים פיצולים ושינויים מבניים, אופציות והתחייבויות המירות, אופציות לעובדים, רווח למניה, החזקה הדדית של מניות וניירות ערך המירים, מכשירים פיננסיים נגזרים, ייחוס מסים, דיווח כספי לפי מגזרים, דוח על תזרימי המזומנים, מלכ"רים, רשויות מקומיות, תקינה חשבונאית ועדכוני חשבונאות ודיווח.

ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות
כלים לניתוח מעשי של שווי עסקים וחברות תוך שימוש בדוחותיהן הכספיים ובמידע פיננסי אחר. שילוב טכניקות מסורתיות של ניתוח דוחות כספיים (ניתוח יחסים פיננסיים ועריכת תחזיות).     ידע של כללים חשבונאיים מקובלים (GAAP) ויישומם במציאות. הבנה של התמריצים השונים העומדים בפני מכיני הדוחות הכספיים ובפני המשתמשים בהם והשפעתם על תוכן הדוחות הכספיים והמסקנות שניתן להסיק מהם. יישום של תבניות הערכת שווי מתחומי הכלכלה והמימון בעזרת מידע חשבונאי.
אופן התאמת מסגרת הערכת השווי לקבוצות בעלות מאפיינים משותפים כמו: חברות בצמיחה לעומת חברות בוגרות, חברות הפועלות בענפי טכנולוגיה משתנה לעומת חברות בענפים מסורתיים, חברות בעלות נכסים לא מוחשיים בהשוואה לחברות שרוב נכסיהן הנם מוחשיים.

לימודי חשבונאות, ביקורת ומסים בענפים שונים
התמצאות בתחומי ה-חשבונאות, הביקורת והמסים בענפים שונים: חברות ביטוח, סוכנויות ביטוח וחתמיות, בנקים מסחריים, בנקים למשכנתאות, קופות גמל ופיצויים וקרנות נאמנות, בתי מלון, קבלנים, מלכ"רים, רשויות מקומיות, המגזר החקלאי, חברות ממשלתיות, חברות היי- טק  .

לימודי חשבונאות ניהולית
תפקיד המידע ה-חשבונאי בקבלת החלטות ניהוליות, מטרות ה-חשבונאות בארגון המודרני, התנהגות עלויות, תמחיר הזמנה, תמחיר תהליך, תמחיר מבוסס פעילויות, יחסי עלות היקף רווח, הכנת תקציב, תמחיר תקן וניתוח סטיות, תמחיר ישיר ותמחיר ספיגה.

לימודי יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים
מבוא לתורת החלטות, מודלים דטרמיניסטים בחקר ביצועים: אופטימיזציה קלאסית ויישומיה לניהול מלאי, תכנון ליניארי עקרונות התכנון הדינמי.

לימודי יסודות ה-מימון
מושגי יסוד ב-מימון, בעיות מרכזיות וכלים אנליטיים לניתוח בעיות אלה. הערכת נכסים פיננסיים, בדיקת כדאיות השקעה בפרויקטים, סיכון והקשר בין תשואה לסיכון, בניית תיק הנכסים של המשקיע, החלטות מימוניות של פירמה והערכת אופציות.

לימודי שיטות סטטיסטיות ל-חשבונאים
ניתוח נתונים ראשוני, רגרסיה, חיזוי, דגימה באוכלוסיות סופיות, מבחנים אי- פרמטרים.

לימודי תכנון ובקרה עסקית
נושאים מתקדמים בתכנון ובקרה ניהולית. כגון: הקצאת עלויות משותפות, תמחיר לקוחות, עקומת למידה, תמחיר מטרה ומחזור חיים, עלויות איכות, הנעה ותגמול, מדדי ביצוע, ביזור ומחירי העברה.

לימודי יסודות ביקורת חשבונות
הכרת העקרונות הכלליים המשותפים לכל ענפי הביקורת. מבנה מקצוע ראיית החשבון בארץ ובעולם, תקני ביקורת ודיווח, מיומנות, אי תלות, זהירות, תכנון ופיקוח, בקרה פנימית וסיכוני ביקורת, ראיות ביקורת וניירות עבודה, דוח המבקרים, מעמדו של רואה החשבון בחוקים השונים, איתור טעויות והונאות, אחריותו החוקית של רואה החשבון, אתיקה מקצועית, דגימה סטטיסטית

לימודי ביקורת חשבונות
נוהלי ביקורת וטכניקות של ביקורת של הסעיפים העיקריים בדוחות הכספיים, כגון: מעגל המזומנים ושווי מזומנים, מעגל הלקוחות והמכירות, מעגל הספקים והקניות, המלאי ועלות המכר, רכוש קבוע ופחת, חייבים אחרים, זכאים אחרים, הלוואות והוצאות מימון, השקעות בניירות ערך והכנסות מהן, שכר עבודה ועתודות, הוצאות מכירה הנהלה וכלליות, הון קרנות ועודפים, דיבידנדים, מסים ומסים נדחים, התחייבויות תלויות, התקשרויות, שעבודים.

לימודי ביקורת חשבונות מתקדמת
אחריותו החוקית של רואה ה-חשבון, פסקי דין בישראל בנושא אחריותו החוקית של רואה ה-חשבון, דוח המבקר, הסתייגויות והימנעויות לרבות דוחות מיוחדים, עקרון העסק החי, הסתמכות על רו"ח אחרים, הסתמכות על מומחים, אירועים לאחר תאריך המאזן, דוחות בלתי מבוקרים, סקירת דוחות כספיים לתקופות ביניים, סקירה אנליטית, עסקאות עם צדדים קשורים, הקשר עם עו"ד החברה, הצהרת מנהלים, הדוח המפורט, הקשר עם הדירקטוריון וועדותיו, סיכוני ביקורת, בקרת איכות וסקר עמיתים, סקירת חידושים בנושאי ביקורת בישראל, אתיקה בתחום המס, שקידה נאותה והתייחסות רו"ח למידע נוסף.

לימודי ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
בעיות הביקורת במערכות ממוחשבות, נושאים מתחום מערכות מידע וביקורת, כגון נהלי הפיתוח של מערכות מידע, מעורבות המבקר בפיתוח מערכות מידע, ניהול של מערכת מידע ממוחשבת, אבטחה ובטיחות של נתונים, טכניקות של ביקורת ממ"מ וביקורת בסביבות שונות .

לימודי מבוא לטכנולוגיות מידע
מושגי היסוד של טכנולוגיות המידע העכשוויות, שימוש במחשב אישי לפתרון בעיות מאופי עסקי.   מונחים עיקריים בתחום חומרת המחשב ומערכת ההפעלה שלו (במיוחד מסביב ל P.C ), עיצוב גיליונות חישובים אלקטרוניים, הצגת נתוני גיליון חישובים באופן גרפי, עיצוב בסיס נתונים פשוט,   מונחים בסיסיים בתקשורת נתונים, השימוש ב-משאבי רשת האינטרנט.

לימודי יסודות מערכות מידע לחשבונאים
הבנת מערכות מידע בכלל ובמערכות מידע חשבונאיות בפרט. דרכי יישום של מחזורים חשבונאיים בסביבה של מערכות מידע ממוחשבות, התנסות עם כלי תוכנה.