בחר סוג תעודה:
בחר תחום לימודים:
בחר מסלול לימודים:
השאר/י פרטים ויועץ לימודים אישי יצור איתך קשר תוך דקות בטלפון! או התקשר/י לטלפון
072-2727300. השירות הינו חינם!
 
הריני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי מאתר זום

אנציקלופדיית המקצועות

חשבונאות - ראיית חשבון סילבוס תואר ראשון חלק 2

 
לייעוץ לימודים לחץ/י כאן או התקשר: 072-2727300
 
 
חשבונאות - לימודי ראיית חשבון - סילבוס חלק 2

לימודי משפט עסקי ומסחרי
מושגי יסוד בתחומי ה-משפט השלובים בפעילות העסקית. יסודות דיני חוזים, הקניין הנזיקין והעבודה, בעיות של שיווק הזכויות המשפטיות, כשרות משפטית ואפוטרופסות, מתכונות של חוזים מיוחדים ובפרט: חוזי מכר, מתנה, קבלנות, שליחות, המחאת חיובים, ערבות, משכון, סוכנות, בוררות ודיני רשות. קשרי הגומלין של ה-משפט וה-כלכלה, דיני הגבלים עסקיים, ביטוח ו-בנקאות ומסמכים סחירים, דינים הקשורים ב-ביקורת ו-ראיית חשבון.

קרא עוד

 
 

חשבונאות - לימודי ראיית חשבון - סילבוס חלק 2

לימודי יסודות המשפט
מושגי יסוד בתחום המשפט ויכולת הבנה של חוקים ופסקי דין. הדגשה מיוחדת על נושאים חוקתיים ועל נושאים משפטיים כלכליים

לימודי משפט עסקי ומסחרי
מושגי יסוד בתחומי ה-משפט השלובים בפעילות העסקית. יסודות דיני חוזים, הקניין הנזיקין והעבודה, בעיות של שיווק הזכויות המשפטיות, כשרות משפטית ואפוטרופסות, מתכונות של חוזים מיוחדים ובפרט: חוזי מכר, מתנה, קבלנות, שליחות, המחאת חיובים, ערבות, משכון, סוכנות, בוררות ודיני רשות. קשרי הגומלין של ה-משפט וה-כלכלה, דיני הגבלים עסקיים, ביטוח ו-בנקאות ומסמכים סחירים, דינים הקשורים ב-ביקורת ו-ראיית חשבון.

לימודי דיני תאגידים
דיני חברות: האישיות המשפטית הנפרדת, הגבלת אחריות, יזום חברות והקמתן, תזכיר החברה ותקנון החברה, הון, אסיפות והחלטות מנהלים, אג"ח ושעבודים, גיוס הון מהצבור, הגנת המיעוט, פרוק. תאגידים אחרים כגון: שותפויות: הגדרה, מהות קשר השותפות, חיובי השותפים, פעילות השותפות, השוואה לחברה, אגודה שיתופית והעמותה.

לימודי מבוא למסים
יסודות במסים, הבחנה בין סוגי המסים השונים, עקרונות הפרשנות, בסיס הדיווח, הכנסות והוצאות, קיזוז הפסדים, פטורים ועסקאות מלאכותיות.

לימודי מיסוי תאגידים ורווחי הון
מיסוי רווחי הון, מיסוי תאגידים, חברה משפחתית, חברת בית, שותפויות, פירוק חברות, רווח הון בגין מכירת מניות (94א, 94ב), מיסוי ניירות ערך, הנפקות, סעיף 104, מיסוי בתנאי אינפלציה.

לימודי מיסוי רווחי הון ו-שוק ההון
מיסוי רווחי הון, מיסוי שוק ההון, מיסוי מכשירים נגזרים ומבוא למיסוי בינלאומי.

לימודי מיסוי חברות
מיסוי בתנאי אינפלציה, מיסוי חברות, משטר המס החל בפירוק ומכירת המניות, מיסוי שותפויות וחבות שקיפות ומבוא לשינויי מבנה.

מסים עקיפים
מס ערך מוסף - החבות, המחיר, מועד החיוב, מקום החיוב, מס תשומות החייב, מס קניה ומכס

לימודי מיסוי היחיד
מיסוי יחיד - פטורים זיכויים ניכויים, חישוב המס, הגשת דוח, חישוב מאוחד ונפרד.
ביטוח לאומי - בסיס החבות במס והזכאות לגמלאות שונות.

לימודי מיסוי מקרקעין
מיסוי קבלנים (סעיפים 8א ו8-ד וסעיפים רלוונטיים בחוק התיאומים), יסודות מיסוי המקרקעין בישראל, איגודי מקרקעין, מיסוי דירות מגורים, עסקאות קומבינציה וסוגיות מיוחדות, מס רכישה ומס מכירה.

לימודי מיסוי בינלאומי והיי טק
עקרונות היסוד במיסוי הבינלאומי, בחינת העקרונות הרלוונטיים של חקיקת המס בישראל   והשוואתם להסדרים במדינות אחרות, הקשר שבין שיטת המיסוי למטרות המקרו כלכליות של המדינה, התנגשות בין שיטת המס ומיסוי כפול, השיטות למניעת מיסוי כפול, אמנה וצווי הקלה חד צדדיים, אמנות למניעת כפל מס ופרשנותם, שימוש באמנות מס לעידוד השקעות חוץ, הימנעות ממס בפעילות בינלאומית השימוש במקלטי מס, מסחר באמנות (treaty shopping) והגבלות על תכנון המס בעסקאות בינלאומיות.

לימודי סוגיות במיסוי
מיסוי מוסדות ציבור (מלכ"רים), מיסוי מוסדות כספיים, מיסוי תגמול עובדים והטבות, הליכי שומה, שינוי מבנה בתאגידים (מיזוגים ופיצולים), סוגיות מחוקי העידוד השונים וחוק התיאומים בשל אינפלציה

לימודי ביקורת חקירתית
ביקורת חקירתית עוסקת באיתור, מניעה וכימות של מעשי הונאה. הביקורת החקירתית מתבצעת על ידי רואי חשבון בתאגידים ובגופים ציבוריים, במקביל לביקורת החיצונית ולביקורת הפנימית. הצורך בהכרת הביקורת החקירתית הפך בשנים האחרונות לחלק מהדרישות שנדרש להן רואה החשבון. תיאור הכלים, הטכניקות ושיטות העבודה הבסיסיות בנושא הונאות ומעילות פיננסיות. הגברת המודעות בקרב מבקרי חשבונות לאיתור ומניעה של הונאות, הגברת היכולת לאיתור ומניעה של הונאות על ידי מתן כלים וידע לאיתורן של ההונאות ולמניעתם.

לימודי חשבונאות היי טק
לתחום ההיי-טק מאפיינים מיוחדים בתחום ההכרה בהכנסה, תגמול עובדים באמצעות מכשירים הוניים, ידע טכנולוגי בלתי מוחשי ופעילות ענפה בחו"ל המחייבת תכנון מס ובקיאות במיסוי בינלאומי. בחינת המאפיינים המיוחדים של הענף מהיבטים כלכליים, היבטי מיסוי והיבטים חשבונאיים ובחינת ההתמודדות החשבונאית והמיסויית עם התחום המיוחד של ענף ההיי-טק.  הכרת התקינה החשבונאית הרלוונטית לעולם ההיי-טק, התקינה האמריקנית, חידושים והתפתחויות בתקינה החשבונאית הרלוונטית, בחינת ההיבטים הכלכליים והיבטי המיסוי הרלוונטיים.

לימודי סוגיות בשליטת חברות
התשתית התיאורטית ומכלול המרכיבים של מערכות שליטה של חברות, ניתוח אופי השערוריות הפיננסיים שאירעו בחברות ציבוריות, הפונקציות והתרומה של הגורמים הפועלים בשוק ההון כגון: החברות והאורגנים שלהן, מבקרי חשבונות, בנקים להשקעות, ברוקרים, אנליסטים, יועצי השקעות, בורסות, ארגוני רואי חשבון, מוסדות תקינה בחשבונאות וביקורת, המערכת החוקית ומערכות פיקוח ואכיפה, הערכת התרופות הריגולטוריות ואחרות שנועדו למנוע הישנות השערוריות והחזרת אמון המשקיעים בשוקי ההון.

מכשירים פיננסיים: היבטים כלכליים וחשבונאיים
בשנים האחרונות התרחב השימוש במכשירים נגזרים ובמכשירים פיננסיים אחרים במסגרת ניהול הסיכונים של חברות פיננסיות ושל חברות אחרות. בעקבות כך, פותחו גם כללי חשבונאות חדשים בתחום. הכרת המכשירים הפיננסיים השונים והטיפול החשבונאי בהם. היבטים כלכליים וחשבונאיים של מכשירים פיננסיים נגזרים, פעילויות גידור, עסקאות structures , עסקאות איגוח, מכירה של מכשירים פיננסיים, הערכת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים, דרישות הגילוי בגין סיכוני שוק.

לימודי חשבונאות ממשלתית
הרפורמה שבוצעה בממשלה בפרויקט המרכב"ה. במסגרת רפורמה זו פורסמו ויפורסמו הוראות ב-חשבונאות ממשלתית העוסקות, בין היתר בסוגיות אשר ייחודיות למגזר הממשלתי. כללי ה-חשבונאות והדיווח החדשים אשר רלוונטיים למגזר הממשלתי וליחידות הסמך לו. ההוראות הממשלתיות מבוססות על התקינה הבינלאומית ב-חשבונאות ממשלתית .

לימודי סוגיות ב-חשבונאות ודיווח כספי
שימוש מגמתי בכללי חשבונאות מקובלים (GAAP) וניצול לרעה של חלופות חשבונאיות. תעלולים חשבונאיים, חשבונאות יצירתית, ניהול רווחים ועיוותים אחרים. היבטים חשבונאיים של שערוריות חשבונאיות מפורסמות ולקחיהן. חשבונאות חוץ מאזנית, איגוח ותאגידים למטרות מיוחדות (SPE) . היבטים חשבונאיים של משטר תאגידי. דיווח כספי על בסיס פרו פורמה וניסיונות למדידה ולדיווח על ביצועים כספיים Reporting Financial Performance . היבטים חשבונאיים בתהליך הבראת חברות במשבר.

לימודי מתמטיקה ניהולית
מושגי יסוד ב-חשבון אינפיניטסימלי, פונקציות של משתנה אחד, תחום ותמונה, פונקציה ליניארית, פולינומים, פונקציה מעריכית, פונקציה לוגריתמית, פונקציות מורכבות, פונקציות הופכיות. גבולות ורציפות: סדרות, גבול של פונקציה, חישובי גבולות, רציפות של פונקציה. נגזרות: מושג הנגזרת ומשמעותה, כללי גזירה, נקודות קיצון של פונקציה, אסימפטוטות. אינטגרלים: אינטגרל לא מסוים, כללי אינטגרציה, האינטגרל המסוים ומשמעותו, חישובי שטחים. פונקציות רבות משתנים: תחום ותמונה, עקומות שוות ערך, נגזרות חלקיות, פונקציות סתומות, נקודות קיצון עם איצולי שוויון, קמירות וקעירות. מושגי יסוד באלגברה לינארית: וקטורים: המרחב האוקלידי, מושג התת מרחב, תלות ליניארית וקומבינציה ליניארית. מטריצות: פעולות מטריציאליות, מטריצת הופכית, דטרמיננטות, פתרון מערכת משוואות ליניאריות.

לימודי מבוא לסטטיסטיקה
סטטיסטיקה תיאורית. הסתברות: מרחב המדגם, אקסיומות ותכונות, קומבינטוריקה. הסתברות מותנה: הגדרות ותכונות, משפט בייס, אי תלות. משתנה מקרי חד ממדי בדיד, פונקצית הסתברות, תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: בינומי, גיאומטרי, אחידה ופואסוני. משתנה מקרי חד ממדי רציף: פונקצית התפלגות ופונקצית צפיפות, תוחלת ושונות. התפלגויות מיוחדות: התפלגות אחידה, התפלגות מעריכית, התפלגות נורמלית. משתנה מקרי רב ממדי, התפלגות מותנית ושולית, משתנה נורמלי דו ממדי, שונות משותפת ומקדם המתאם, סכום משתנים מקריים בלתי תלויים. משפט הגבול המרכזי, קרוב להתפלגויות הבינומית והפואסונית.

לימודי סטטיסטיקה ניהולית
הסקה סטטיסטית מהי: אוכלוסייה ומדגם, מדגם מיקרי פשוט. התפלגויות הממוצע והשונות. אומד נקודתי בלתי מוטה: תוחלת, פרופורציה ושונות. תכונות של אומדים, אומד נראות מקסימלית, אומד בשיטת המומנטים. רווח בר סמך: תוחלת, פרופורציה, שונות, הפרשי תוחלות. בדיקת השערות סטטיסטיות: סוגי הטעויות ועצמה. מבחנים: תוחלת, פרופורציה, שונות, הפרשי תוחלות, יחס שונויות. רגרסיה ליניארית פשוטה, רגרסיה ליניארית מרובה.

לימודי כלכלת עסקים
התנהגות של שתיים מהיחידות החשובות ביותר במשק – הפירמה והצרכנים, לשם הבנת   הסביבה הכלכלית בה פועל המנהל. תורת הצרכן: תועלת והעדפות, מגבלת התקציב, בחירת הסל האופטימלי, יישומי תורת הצרכן. תורת היצרן: פונקצית הייצור, פונקצית ההוצאות, השאת רווחים, יישומי תורת היצרן. השוק: שווי משקל בתחרות משוכללת, השאת רווחים ע"י פירמה הקובעת המחיר (מונופול), פירמה הקובעת את המחיר – יישומים, הפסד הרווחה של מונופולים, שוק גורמי הייצור בתחרות לא משוכללת, פירמה רב מפעלית ורב מוצרית, אפליית מחירים, אסטרטגיות נוספות של מחירים, תחרות בין מעטים.

לימודי מאקרו כלכלה והמשק הישראלי
מבוא   למאקרו כלכלה, המשק הישראלי, הקשר בין מאקרו כלכלה וקבלת החלטות ניהולית, השחקנים העיקריים במשק: צרכנים, פירמות, ממשלה, מבנה השוק, הגדרת ומדידת התוצר, התפתחות האגרגטים העיקריים של המשק הישראלי על פני זמן, הכנסה לאומית, דוח הווי הון, מודל קינסיאני פשוט, מודל קינסיאני כולל ממשלה ומסחר בינלאומי, מדיניות פיסקלית והשלכותיה על ניהול חברות, היצוא, היבוא, שע"ח והחוב החיצוני של ישראל, מדיניות כלכלית ומשמעותה עבור המשק בכלל והמנהל בפרט, ישראל והמזרח התיכון - השוואה ומשמעויותיה, שוק הכסף, הבנקים בישראל, נכסים פיננסיים בישראל, שיווי משקל בשוק הכסף ושוק המוצרים, מדיניות פיסקלית ומוניטרית בישראל, צד הייצור: פונקצית הייצור, אבטלה, תעסוקה מלאה בטווח הארוך, שכר ומחירים; שיווי משקל כללי במשק, אינפלציה ואבטלה, מדיניות ממשלתית וחיזוי של משתנים עיקריים במשק הישראלי והמשמעות למנהל.